بایواتانول (اتانول سوختی – الکل مطلق)

اتانول99.8 درصد سوختی

اتانول 98درصد طبی (1)

این محصول عمدتا جهت سوخت خودرو و یا تولید مکمل های بنزین استفاده می شود، البته کاربردهایی نیز در صنایع شیمیایی و دارویی دارد.