فیوزل اویل

فیوزل اویل

فیوزل اویل

: این محصول که ترکیبی از الکل های سنگین، به ویژه بوتانول، ایزوبوتانول، و انواع ایزوآمیل الکل می باشد، در بعضی صنایع شیمیایی و اسانس سازی کاربرد دارد.