ویناس تغلیظ شده

ویناس تغلیظ شده

ویناس تغلیظ شده

این محصول از پساب کارخانه به دست می آید و جهت تولید خوراک دام و طیور و کود مورد استفاده قرار میگیرد.