برچسب: اتانول چیست؟

اتانول چیست؟
اتانول چیست؟

اتانول چیست؟ اتانول یک حلال جهانی در نظر گرفته می شود، زیرا ساختار مولکولی آن اجازه می دهد تا هر دو قطب، آب دوست و غیر قطبی، ترکیبات آبگریز حل شود. در واقع اتانول نوعی الکل و یک ترکیب شیمیایی آلی است. این الکل ساده دارای فرمول شیمیایی C₂H₆O است. فرمول آن را می توان