برچسب: متانول

متانول
متانول

الکل صنعتی چیست؟ الکل یک ترکیب شیمیایی است که حداقل یک گروه هیدروکسی (–OH) به یک اتم کربن اشباع شده متصل شده است. فرمول شیمیایی عمومی برای یک الکل CnH2n+1OH است. الكل ها بسته به تعداد جایگزین های كربن یا اتم های هیدروژن طبقه بندی می شوند. الکل ها به دلیل وجود گروه هیدروکسیل قطبی هستند.